Có 1 kết quả:

zhuān yòng

1/1

zhuān yòng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuyên dụng, dành riêng, dùng riêng vào việc gì

Từ điển Trung-Anh

(1) special
(2) dedicated