Có 1 kết quả:

zhuān kē

1/1

zhuān kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) specialized subject
(2) branch (of medicine)
(3) specialized training school