Có 1 kết quả:

zhuān chéng

1/1

zhuān chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) specifically
(2) specially (for that purpose)