Có 1 kết quả:

zhuān guǎn

1/1

zhuān guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be in charge of something specific