Có 1 kết quả:

zhuān xiàn

1/1

zhuān xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special-purpose phone line or communications link
(2) hotline
(3) special rail line (e.g. between airport and city)
(4) CL:條|条[tiao2]