Có 1 kết quả:

zhuān měi yú qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to monopolize the limelight (idiom)
(2) to get all the glory
(3) to rank highest

Một số bài thơ có sử dụng