Có 1 kết quả:

zhuān mài

1/1

zhuān mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monopoly
(2) exclusive right to trade