Có 1 kết quả:

zhuān jí

1/1

zhuān jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) album
(2) record (music)
(3) special collection of printed or broadcast material