Có 1 kết quả:

zhuān dì

1/1

zhuān dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special delivery
(2) courier