Có 1 kết quả:

zhuān cháng

1/1

zhuān cháng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) specialty
(2) special knowledge or ability