Có 1 kết quả:

zhuān xiàng

1/1

zhuān xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special
(2) dedicated