Có 1 kết quả:

zūn hào

1/1

zūn hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honorific title
(2) form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc