Có 1 kết quả:

zūn yán

1/1

zūn yán

phồn thể

Từ điển phổ thông

tôn nghiêm, linh thiêng

Từ điển Trung-Anh

(1) dignity
(2) sanctity
(3) honor
(4) majesty

Một số bài thơ có sử dụng