Có 1 kết quả:

zūn róng

1/1

zūn róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) august countenance
(2) your face (usually mocking)