Có 1 kết quả:

zūn yì

1/1

zūn yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (honorific) your respected opinion
(2) What do you think, your majesty?