Có 1 kết quả:

zūn jìng

1/1

zūn jìng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tôn kính, đáng kính trọng

Từ điển Trung-Anh

(1) to respect
(2) to revere