Có 1 kết quả:

zūn chēng

1/1

zūn chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to address sb deferentially
(2) title
(3) honorific