Có 1 kết quả:

zūn wēng

1/1

zūn wēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your father