Có 1 kết quả:

zūn lǎo ài yòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

respect the old and cherish the young