Có 1 kết quả:

zūn zhě

1/1

zūn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

honored sir (a person of higher status or seniority, or a Buddhist monk)

Một số bài thơ có sử dụng