Có 1 kết quả:

zūn zhǎng

1/1

zūn zhǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's superior
(2) one's elders and betters

Một số bài thơ có sử dụng