Có 1 kết quả:

zūn jià

1/1

zūn jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. your honored carriage
(2) your highness
(3) honored Sir (also sarcastic)
(4) you