Có 1 kết quả:

xún zhǐ

1/1

xún zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to address
(2) to search for address
(3) to input data into memory