Có 1 kết quả:

duì shàng

1/1

duì shàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fit one into the other
(2) to bring two things into contact