Có 1 kết quả:

duì shì quán

1/1

duì shì quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (law) absolute rights
(2) erga omnes rights