Có 1 kết quả:

duì wèi

1/1

duì wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) counterpoint (in music etc)
(2) to align
(3) alignment