Có 1 kết quả:

duì ǒu xìng

1/1

duì ǒu xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) duality