Có 1 kết quả:

duì jià

1/1

duì jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) consideration (in exchange for shares)
(2) a quid pro quo