Có 1 kết quả:

duì bàn

1/1

duì bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half-and-half
(2) 50-50
(3) to double