Có 1 kết quả:

duì kǒu cí

1/1

duì kǒu cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dialog (for stage performance)