Có 1 kết quả:

duì wèir

1/1

duì wèir

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tasty
(2) to one's liking