Có 1 kết quả:

duì chàng

1/1

duì chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in duet
(2) answering phrase
(3) antiphonal answer