Có 1 kết quả:

duì zuǐ

1/1

duì zuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lip-sync