Có 1 kết quả:

duì wài guān xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign relations