Có 1 kết quả:

duì duì zǐ

1/1

duì duì zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to supply the answering phrase