Có 1 kết quả:

duì gōng

1/1

duì gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

proper