Có 1 kết quả:

duì gōngr

1/1

duì gōngr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

proper