Có 1 kết quả:

duì xīnr

1/1

duì xīnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 對心|对心[dui4 xin1]