Có 1 kết quả:

duì yìng

1/1

duì yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to correspond
(2) a correspondence
(3) corresponding
(4) homologous
(5) matching with sth
(6) counterpart

Một số bài thơ có sử dụng