Có 1 kết quả:

duì shǒu

1/1

duì shǒu

phồn thể

Từ điển phổ thông

đối thủ, đối phương

Từ điển Trung-Anh

(1) opponent
(2) rival
(3) competitor
(4) (well-matched) adversary
(5) match