Có 1 kết quả:

duì dǎ

1/1

duì dǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spar
(2) to fight
(3) to duke it out