Có 1 kết quả:

duì kàng biān dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-inflammatory (medicine)