Có 1 kết quả:

duì kàng zhě

1/1

duì kàng zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adversary
(2) opponent