Có 1 kết quả:

duì zhuàng

1/1

duì zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collide
(2) collision