Có 1 kết quả:

duì dí

1/1

duì dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confront
(2) to face the enemy

Một số bài thơ có sử dụng