Có 1 kết quả:

duì shù

1/1

duì shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

logarithm

Một số bài thơ có sử dụng