Có 1 kết quả:

duì yìng yì gòu tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

enantiomeric isomer (chemistry)