Có 1 kết quả:

duì wàng

1/1

duì wàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to look at each other

Một số bài thơ có sử dụng