Có 1 kết quả:

duì běn

1/1

duì běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (a return) equal to the capital
(2) 100 percent profit