Có 1 kết quả:

duì bēi

1/1

duì bēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise glasses together
(2) to toast one another